Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Képzési koordinátor

jo¦ülle¦üt_illusztr-04A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet a Képzési Igazgatóság szervezeti egységben
képzési koordinátor
munkakör betöltésére.

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériuma felügyelete
alatt álló önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozik.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű, 2015. január 31-ig szóló
közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkakör betöltője által ellátandó főbb feladatok:
· A régiós irodákkal való kapcsolattartás
· Közreműködés a képzések nyomon követésében
· Részvétel a célcsoport toborzásában
· A képzési dokumentációk begyűjtése a régiókból
· Közreműködés a célcsoport bevonásában
· Az alprojetet érintő tevékenységekben való részvétel, az alprojekt vezető
és/vagy a szakmai referens útmutatásai alapján
· A projekt előre haladás során keletkező dokumentumok, adatok, információk
folyamatos rendszerezése, az alprojekt vezető folyamatos tájékoztatása
· A toborzási terv alapos ismerete, a toborzás eredményeinek nyomon követése
A munkakör betöltésének feltétele:
· Legalább középfokú iskolai végzettség,
· MS Office irodai programok felhasználói szintű ismerete,
· legalább 5 éves munkatapasztalat,
· cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
· felsőfokú végzettség (szociális munkás / szociális szervező /szociálpolitikus
/szociálpedagógus/szociális menedzser/pedagógus/gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó szakképzettség)
· uniós programok megvalósításában szerzett tapasztalat
A munkavégzés helye: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, VIII. Luther
u. 4-6.
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postafiók: 1381 Budapest Pf. 1357
Telefon: +36 (1) 237-6700
E-mail: tamop5410@ncsszi.hu
Honlap: www.ncsszi.hu
Illetmény, juttatások:
A besorolás az illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000. Korm. rendelet alapján
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
· a pályázó személyi adatait is tartalmazó, a szakmai életutat részletesen bemutató
magyar nyelvű, szakmai önéletrajz,
· 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megfelelő
munkakörben történő foglalkoztatás esetén a munkáltató igazolása
· a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
· a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. július 1-jétől tölthető be.
Nem létesíthető közalkalmazotti jogviszony olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikusan – a szkennelt dokumentumok csatolásával – az
erzsebet.frigyesine@ncsszi.hu címre.
Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni: TÁMOP 5.4.10 képzési koordinátor munkakör
betöltésére vonatkozó pályázat”.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2013. június 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 24.
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak
személyes meghallgatására is sor kerülhet.
A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 15 napon belül értesítést kapnak.
A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően
kezeljük.
Az NCSSZI az egyenlő esélyeket tiszteletben tartó foglalkoztató, ez alatt értjük a nemre,
nemzetiségre, vallásra, korra, fogyatékosságra, szexuális beállítódásra vonatkozó esélyegyenlőség
tiszteletét.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.ncsszi.hu honlapon érhető
el.