Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Igazgatási ügyintéző (Erasmus oktatói koordinátor)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest (III. kerület)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az egyetemre beérkező külföldi és kimenő oktatói ügyek kezelése. Jelentkezések követése, intézése, oktatói pályázati anyagok kezelése, szükséges meghívó levelek küldése, beérkezők esetében oktatói/személyzeti programok szervezése, kapcsolattartás, igazolások kiadása. Kapcsolattartás az oktatót küldő koordinátorral, valamint a hallgatót fogadó karok ügyintézőivel, oktatóival. Kimutatások, nyilvántartások, jelentések készítése. Kimenő oktatói, bizonyos mobilitási programok esetén a bejövő oktatói támogatási szerződések előkészítése. Mobilitási honlap tartalomkezelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola,
  • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
  • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
  • Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
  • A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Mobilitási programok ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz.
  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.
  • Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Győri Eszterrészére a gyori.eszter@jol-let.com  email címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 20.

Hivatkozási szám: OE-OF-1076/2017