Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Gazdasági ügyintéző

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                   

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest (VIII. kerület)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Elszámolások és kimutatások ügyintézése, iratkezelés, utalványrendeletek elkészítése, folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a Gazdasági Igazgatóság munkatársaival; Beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítése, beszerzési igényekkel kapcsolatos adatszolgáltatás, szerződések előkészítése, ajánlatok bekérése, teljesítésigazolással; A Központ leveleinek, dokumentációinak gépelése, szövegszerkesztése; PR ügyekkel és akkreditációval kapcsolatos adminisztratív közreműködés; A képzésben részt vevő hallgatók szakdolgozatával kapcsolatos adminisztratív teendők, közreműködés a diplomaosztók előkészítésében, lebonyolításában; Óraadói, megbízási, vállalkozási szerződések elkészítése, az óraadói, megbízási, vállalkozási díjak elszámolása; Felnőttképzési szerződések kezelése; Leltárfelelősi és selejtezési feladatok ellátása, hibabejelentő kezelése; Közreműködés a kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatokban; Az oktatómunkához kapcsolódó egyéb adminisztratív teendőkben (tantárgykövetők, konzultációs naplók, vizsgalapok, a vizsgaidőszaki benntartózkodási lapok kezelése, hirdetőtáblák aktualizálása).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium, gazdasági vagy ügyviteli területen szerzett közép- vagy emelt szintű OKJ,
  • gazdasági ügyintézés, irodai adminisztráció területén – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
  • Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
  • A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Felsőfokú képesítés, gazdaságtudományi területen szerzett képesítés vagy abszolutórium,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz
  • Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Győri Eszter részére a gyori.eszter@jol-let.com  email címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: OE honlap – 2017. november 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.