Pages Navigation Menu

JÓL-LÉT Alapítvány

Proaktívan a nők gazdasági függetlenségéért, kiteljesedéséért és munkahelyi esélyegyenlőségéért

Categories Navigation Menu

Belső ellenőr (ügyivő szakértő)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest (VIII. kerület)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem működésével összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1)-(3) bekezdésében, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátása. A belső ellenőri tevékenységét a belső ellenőrzési vezetőnek alárendelve végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Egyetem: jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser végzettséggel vagy olyan főiskolai vagy egyetemi végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi.,
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 • A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
 • Legalább két éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli vagy az adott költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlat.
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdésben meghatározott bejelentés, engedély megléte, vagy legalább a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását igazoló dokumentum. (A nyilvántartással, továbbképzéssel kapcsolatos részletszabályokat a 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet tartalmazza.)
 • Kiváló konfliktuskezelő, kommunikációs képesség.
 • Felhasználói szintű Levelező rendszerek (Lotus Notes, Outlook) használata.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) használata.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőoktatási intézménynél szerzett belső ellenőrzési tapasztalat.
 • Jogász/közgazdász együttes végzettség.
 • Közbeszerzési referensi végzettség vagy több éves közbeszerzési/beszerzési tapasztalat.
 • Államháztartási mérlegképes könyvelő végzettség.
 • A beosztással kapcsolatos országos tapasztalat/kapcsolatrendszer.
 • Európai Uniós források felhasználásában szerzett projektmenedzser, pénzügyi vezető tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél, melyben a pályázó bemutatja a betöltendő beosztásban ellátandó feladatokkal kapcsolatos terveit, elképzeléseit.
 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
 • Végzettséget, szakképzettséget, belső ellenőri nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Győri Eszter részére a gyori.eszter@jol-let.com  email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat elbírálására kerül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: OE honlap – 2017. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot a fenti címre és határidőig 1 példányban valamint elektronikusan is kérjük Juhos Éva az Óbudai Egyetem belső ellenőrzési vezetője részére megcímezve benyújtani. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség. A pályázatokat mind a postai úton történő feladás, mind a személyes benyújtás esetén elektronikusan is meg kell küldeni a megadott határidőig a kiírásban meghatározott címre, lehetőleg egy dokumentumba szerkesztve (doc vagy pdf formátumban). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-KA-GAI 1206/2017., valamint a beosztás megnevezését: belső ellenőr.